Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек
ЦГСЭН г. Бишкек

Перечень услуг, оказываемых ЦГСЭН г. Бишкек

Перечень услуг, оказываемых ЦГСЭН г. Бишкек

Проведение лабораторных исследований в соответствии санитарными нормами:
 1. Исследования питьевой воды,сточной воды, воды открытых водоемов
 2. Хлорная известь, гипохлорит кальция
 3. Продукты питания
 4. Молоко и молочные продукты в т.ч. Мороженое
 5. Соль поваренная
 6. Масла растительные, продукты переработки растительных масел (маргарин, растительные, кондитерские жиры и майонезы)
 7. Рыба, мясо и мясопродукты,п/ф кулинарные
 8. Солонина, копчености,колбаса,колбасные изделия
 9. Мука, крупа, хлеб, макаронные, кондитерские изделия
 10. Овощи, грибы, соленья, томат продукты (консервы)
 11. Водка,спирт коньяки
 12. Вино
 13. Мед натуральный
 14. Уксусная кислота
 15. Табак и табачные изделия
 16. Овощебахчевые культуры, Фрукты, ягоды
 17. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны
 18. Исследования электромагнитных излучений и др. физических факторов
 

Санитардык нормага ылайык лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү

 1. Иче турган сууну, агын сууну, ачык көлмөлөрдөгү сууну изилдөө;
 2. Хлордуу акиташ, кальций гипохлориди;
 3. Тамак-аш үзүрлөрү;
 4. Сүт жана сүт азыктары, алардын ичинде балмуздак;
 5. Кайнатылган туз;
 6. Өсүмдүк майы, өсүмдүк майларынын кайра иштетилген өндүрүмдөрү (маргарин, өсүмдүк, кондитердик майлар жана майонездер);
 7. Балык, эт жана эт өндүрүмдөрү, кулинардык чала даярдалган тамак-аштар;
 8. Туздалган, ыштатып сүрсүткөн эт, колбаса, колбаса үзүрлөрү;
 9. Ун, акшак, нан, макарон, кондитердик үзүрлөрү;
 10. Жашылча-жемиш, козу карын, туздалган жашылча жер-жемиштери, томат үзүрлөрү (консервалар);
 11. Арак, спирт, коньяктар;
 12. Шарап;
 13. Таза бал;
 14. Уксус кычкылдыгы;
 15. Тамеки жана тамеки өндүрүмдөрү;
 16. Жалпы бакча өсүмдүктөрү, жер жемиштери;
 17. Жумушчу зонанын абасындагы зыяндуу заттар;
 18. Электромагниттик нурдануу ж.б. физикалык факторлорду изилдөө.